Regulamin i informacje o sprzedającym

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje pojęć

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez ProxyOnline na rzecz Abonenta.
2. Abonent – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który korzysta z usług świadczonych przez ProxyOnline.

 

§2 Aktywacja usługi

1. Aktywacja usługi nastąpi maksymalnie w ciągu 6 godzin od momentu uznania na rachunku ProxyOnline opłaty za usługę.
Termin uruchomienia będzie liczony od północy dnia, w którym nastąpiła aktywacja usługi.

 

§3 Obowiązki Abonenta

1. Abonent zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Abonent odpowiada za materiały udostępniane, przetrzymywane i używane przy pomocy wykupionej usługi.
3. Abonentowi zabronione jest:
– naruszania dóbr osób trzecich
– naruszania praw autorskich i licencyjnych
– działania na niekorzyść innych użytkowników, osób fizycznych, instytucji prywatnych i państwowych
– wykorzystywania usługi w celach niezgodnych z obowiązującym prawem

 

§4 Obowiązki ProxyOnline

1. ProxyOnline zobowiązany jest do należytego i ciągłego świadczenia oferowanej usługi.
2. ProxyOnline nie odpowiada za szkody poniesione przez Abonenta zależne od Siły Wyższej tj. kataklizmy, zjawiska przyrodnicze, stany wyjątkowe, stan wojny itp.
3. ProxyOnline nie odpowiada za nienależyte wykorzystanie danych dostępowych przez Abonenta.

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest ważny od dnia 24.12.2014 r.
2. Wszystkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie http://proxyonline.pl/uncategorized/regulamin/
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby ProxyOnline.
Opis procedury reklamacyjnej:

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bok@proxyonline.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bok@proxyonline.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………

 

Brak odstąpienia od umowy ( zgodnie z ustawą):

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Designed by ProxyOnline.pl